Általános közzétételi lista
– a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról –

1.1.1.Elérhetőségi adatok
A társaság hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálat elérhetősége:

1.Hivatalos név: Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
2. Rövidített név: Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3. Székhely: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
4. Központi telefonszám: 69/305-183
5. Fax: 69/305-182
6. Központi elektronikus levélcím: mvgvkukacdravanet.hu
7. A honlap URL-je: www.mvgv.hu; www.mohacsvgv.hu
8. Ügyfélszolgálat elérhetősége: Tel.:69/510-074; 69/510-076; Fax:69/301-155;
Ügyfélfogadás helye: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.
Postacím: 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalatkukacmvgv.hu

9. Ügyfélszolgálat vezető: Dr. Légrádi Éva
10. Elérhetőség: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
E-mail: jogaszkukacmvgv.hu

11. Ügyfélfogadási rend:


Hétfő: 8.00 – 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 18.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00

1. Vezető és elérhetőségei:

Név: Mohácsi-Bugarszki Norbert
beosztás: ügyvezető-igazgató
tel: +36 20 4114474
postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
elektronikus levélcím: ugyvezetokukacmvgv.hu

2. Szervezeti egység vezetői:

Név: Ruppert Péter
beosztás: főkönyvelő
tel: 69/305-183/111-es mellék
postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
elektronikus levélcím: ruppert.peterkukacmvgv.hu

 

Név: Csóka István
beosztás: hajózási ágazatvezető
tel: +36 20 454 8198
postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
elektronikus levélcím: revhajozaskukacmvgv.hu

 

Név: Somogyi Ákos
beosztás: karbantartási csoportvezető
tel: +36 20 521 0699
postacím: 7700 Mohács, Szélső u. 4.
elektronikus levélcím: somogyiakoskukacmvgv.hu

 

Név: Hadra Tamás
beosztás: intézményi karbantartási csoportvezető
tel: 69/311-474
postacím: 7700 Mohács, Szélső u. 4.
elektronikus levélcím: hadratamaskukacmvgv.hu

 

Név: Vég Bence
beosztás: uszodavezető
tel: +36 30 218 3386
postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
elektronikus levélcím: vegbencekukacmvgv.hu

 

Név: Ahmann Tibor
beosztás: telepvezető
tel: +36 20 979 8282
postacím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17.
elektronikus levélcím: ahmann.tiborkukacmvgv.hu


1.2.1. A társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

A társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv nincs.


1.3.1. A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. tulajdonában vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek :

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. többségi tulajdonában álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-, és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A társaságnak nincs részvétele gazdasági társaságban.


A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alapított közalapítványok:

1.4.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány neve székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-, és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

A társaságnak nincs közalapítványa. 


1.5.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve, és címe, valamint a főszerkesztő neve:

A társaság által alapított lap nincs.


1.6.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felettes, illetve felügyeleti szervének hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:

Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 34.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 36
Központi telefonszám: +36 72 503 500

Állami Számvevőszék
Hivatalos név (teljes név): Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Központi telefonszám: +36-1-484-9100
Központi telefax: +36-1-484-9200
Központi e-mail: szamvevoszek@asz.hu
Webcím: www.asz.hu

Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Cím: 7621 Pécs, Papanövelde u. 13-15.
Levélcím: 7602 Pécs, Pf.: 412
Telefon: +36 72 795-179
Telefax: +36 72 795-700

Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefon: 06-72/795-398
Telefax: 06-72/795-700
elektronikus elérhetőség: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

 Baranya Megyei Békéltető Testület
Székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre út. 36
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: 06-72/507-154, 06-20/283-3422
Telefax: 06-72/507-152
honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
e-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu


1.7.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

A társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel. 


A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:
2.1.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos, teljes szövege:

Jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
25/2012. (X.29.) ör. az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről (Vkt.)
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.)
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról
510/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
3/2019 (II.18.) ör az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről, valamint az  önkormányzati otthonteremtő támogatásról
19/1994. (IX.21.) ör Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

6/2020.(II.17.) ör a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat

 

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven – A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem országos illetékességű szerv. 
2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása  
Nincs ilyen adat.  

2.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem minősül hatóságnak.

3. Közszolgáltatások

3.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyújtott közszolgáltatások:

  • Komp- és révátkelés
  • Önkormányzati helyiséggazdálkodás
  • Uszoda-üzemeltetés
  • Városüzemeltetés
  • Közművelődés

3.2. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalma, az igénybevétel rendje, a közszolgáltatás díjának és az abból adott kedvezmények mértéke:

 Komp és révátkelés:
A közszolgáltatás tartalma: Mohács-Újmohács települések között bonyolódó közútpótló szerepet betöltő közforgalmú kompközlekedéssel összefüggő helyi vízi személyszállítási feladatok ellátása a Mohács Város Önkormányzata és a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján.

Igénybevétel rendje: A szolgáltatás igénybevételének feltételeit a társaság Vízi személyszállítási tevékenységre (komp- és révátkelés) vonatkozó szerződések általános feltételeiről szóló Üzletszabályzata tartalmazza.

Menetdíjak és kedvezmények

 

Önkormányzati helyiséggazdálkodás:

Közszolgáltatás tartalma: Mohács Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérbeadói feladatok.

Igénybevétel rendje: 3/2019 (II.18.) ör az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről, valamint az önkormányzati otthonteremtő támogatásról

Lakbérek:  3/2019 (II.18.) ör 10. sz. melléklete

 

Uszoda üzemeltetés  

Közszolgáltatás tartalma: Az Önkormányzat sporttal, valamint az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényben meghatározott kötelező köz(szolgáltatási) feladatok ellátása. A közszolgáltatás tartalmát „Közfeladatellátási közszolgáltatási szerződés” alapján Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.)  13.§ (1) bekezdése  4. és 15. pontjában foglaltak értelmében a helyi közügyek valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, sport és ifjúsági ügyek,  a város és a kapcsolódó kistérség közösségi igényeit, óvodák és iskolák úszásoktatása, valamint a helyi sportegyesületek készségfejlesztése.
Igénybevétel rendje: Házirend

Belépődíjak és kedvezmények:

 

Városüzemeltetés:
Közszolgáltatás tartalma: „Városüzemeltetési tárgyú közfeladatátadási közszolgáltatási megállapodás” alapján, a feladatellátó közszolgáltató ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) -ben kötelező önkormányzati feladatként nevesített településüzemeltetési feladatokat, a megállapodásban részletezettek szerint.

Közművelődés:
Közszolgáltatás tartalma „Közművelődési tárgyú közfeladatátadási megállapodás” alapján, a társaság a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt, különös tekintettel a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben megfogalmazottakra.
E megállapodás kiterjed a Busóudvar Közöségi Színtér, a Lábasház, a Selyemgyár Kulturális Negyed Közöségi Színtér, valamint a Duna Irodaház kupolatermében megvalósuló közösségi események közszolgáltató általi szervezésére és lebonyolítására. 

 

4. Nyilvántartások
4.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív) jegyzéke

nincs ilyen adat

4.2. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

nincs ilyen adat

4.3. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

nincs ilyen adat

4.4. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másoltkészítés költségei

nincs ilyen adat

 

5. Nyilvános kiadványok

5.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyilvános kiadványainak címe

A társaságnak jelenleg nincs nyilvános kiadványa. 
5.2. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyilvános kiadványainak témája
A társaságnak jelenleg nincs nyilvános kiadványa. 
5.3. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
A társaságnak jelenleg nincs nyilvános kiadványa
5. 4. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyilvános kiadványainak ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A társaságnak jelenleg nincs nyilvános kiadványa. 

 

6. Döntéshozatal, ülések 

6.1. Nincs ilyen adat.  A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem minősül testületi szervnek.

7. A társaság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

7.1. Képviselőtestületi előterjesztések:
Jelenleg nincs előterjesztés

8. Pályázatok
8.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk:

Jelenleg nincs aktuális pályázati kiírás

9. Hirdetmények
9.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által közzétett hirdetmények, közlemények:

Álláshirdetések
Tájékoztatók  
Bérbe adható ingatlanok
Pályázati felhívások
Rendezvények

10. Közérdekű adatok igénylése
10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

A közérdekű adat megismerése iránt bárki nyújthat be igényt a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. bármely elérhetőségén, telefonon, személyesen ügyfélszolgálatán vagy elektronikus úton. Központi levelezési cím: 7700 Mohács, Szabadság u. 17., központi e-mail cím: mvgvkukacdravanet.hu,  vagy közvetlenül az Adatvédelmi Tisztviselőnél.  

Az igény benyújtása során szükséges megadni egy nevet és egy elérhetőséget, amin felvehető az igénylővel a kapcsolat a minél gördülékenyebb ügyintézés érdekében, illetve a kért adatok esetleges pontosítása vagy egyéb információ, tájékoztatás véget.

A közérdekű adatok igénylésével kapcsolatban bővebb információ az alábbi linkre kattintva olvasható:

 

10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi felelős
Neve: Dárdai Balázs 
postacíme: 7700 Mohács, Szabadság utca 17.
telefonszáma: +36204115226
elektronikus levélcíme: dardaibalazskukacmvgv.hu

10.3. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás vonatkozó adatai:

Adat nem áll rendelkezésre  

10.4. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft a kezelésében lévő adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak, különösen a 2011. évi CXII. Törvény (Info.tv) és a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően jár el.

10.5. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. az egyik szerződő fél:

Adat nem áll rendelkezésre 

11. Közzétételi listák 
11.1.  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti Különös közzétételi lista

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai 
15.1.  Éves jelentés (2023) a 2011. évi CXII. törvény 71/D. § (4) bekezdés alapján Éves jelentés 2023


3.1. Működés törvényessége, ellenőrzések

3.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos -  nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések:

2020.


Dátum

Ellenőrző hatóság

eljárás tárgya

megállapítások

állapot

 

Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTFO/05641/2020

hulladéklerakási járulékra vonatkozó nyilvántartási adatszolgáltatási és befizetési kötelezettség teljesítése

 

folyamatban 

2021.


Dátum

Ellenőrző hatóság

eljárás tárgya

megállapítások

állapot

 

Pest Megyei Kormányhivatal PE/KTFO/05641/2020

hulladéklerakási járulékra vonatkozó nyilvántartási adatszolgáltatási és befizetési kötelezettség teljesítése

 

folyamatban 

 

3.2. Állami Számvevőszék ellenőrzései

dátum

ellenőrző hatóság

eljárás tárgya

megállapítások

állapot

2022. 01. 11.

Állami Számvevőszék
EL-3513-001/2022.

integritás monitoring típusú ellenőrzés  

 

folyamatban 

 

1.3.  Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

dátum

ellenőrző hatóság

eljárás tárgya

megállapítások

állapot

 

 

 

 

 

 

2. A működés eredményessége, teljesítmény
2.1 A feladatellátás teljesítményére, és a teljesítmény mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 nincs ilyen adat

3. Működési statisztika
3.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2021
2022

3.2. Beszámoló
3.2.1. Számviteli beszámolók

 

3.3. Foglalkoztatottak 
3.3.1. A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3.3.2. Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3.3.3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

3.4 Támogatások
3.4.1.  Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem nyújt költségvetéséből az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.5. Szerződések
3.5.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama.

3.6. Koncessziók
3.6.1.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. Törvény hatálya alá tartozó szerződést nem kötött, ilyen együttműködésben harmadik félként nem vett részt.

3.7.   Egyéb kifizetések
3.7.1.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei:

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  jelen pontban meghatározott jellegű kifizetést nem teljesített.

3.8.  Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.8.1.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, és az azokra vonatkozó szerződések

A Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. európai uniós támogatásban nem részesült.

3.9. Közbeszerzés

2020.
Nem indult közbeszerzési eljárás
2021
Nem indult közbeszerzési eljárás

 


Különös közzétételi lista
– a 2009. évi CXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működésről –

<< Vissza a Főoldalra